Israël

Audio link

Israël: Asaf Pelled

Op 8 juni is er nog een laatste Bijbelkringavond van dit seizoen. Hiervoor is Asaf Pelled gevraagd. Hij is een geboren Jood, die in zijn leven de rijk-dom van het geloven in Jezus Christus heeft ontdekt en het Goede Nieuws nu vertelt aan andere Joodse mensen in Nederland. Daarover heeft hij natuurlijk veel te vertellen. Van harte welkom!

Eredienst 05 Juni 2016 18.00 u Ds.K.Hak Schriftlezing Genesis 2 : 15 – 3 : 6

Audio link

Genesis Paradijs hof van Eden

Genesis Adam en Eva in het Paradijs

 

Genesis Hoofdstuk 2

Vers 15 Zo nam de HEERE God de mens, en zette hem in de hof van Eden, om die te bouwen, en die te bewaren. Vers 16 En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van alle boom van deze hof zult gij vrij eten; Vers 17 Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Vers 18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij. Vers 19 Want toen de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou zijn naam zijn. Vers 20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor de mens vond hij geen hulp, die als tegen hem over ware. Vers 21 Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot de plaats daarvan toe met vlees. Vers 22 En de HEERE God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Vers 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Vers 24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één vlees zijn. Vers 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw;en zij schaamden zich niet.

Genesis Hoofdstuk 3

Vers 1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gij zult niet eten van alle boom van deze hof? Vers 2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten; Vers 3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Vers 4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven; Vers 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Vers 6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Technici

Autotechnici-autotechniek Martin van der Schoor

Welkom op de website (autotechniek) van Martin van der Schoor, werkzaam in de Autotechniek van jongs af aan. Nu werkzaam bij Ames, Link. Merken als Volkswagen, Audi, Skoda en Seat worden het meeste onderhouden. Ook zijn we werkzaam op de universele markt, onder de naam Serviceonly. Onderhoudswerkzaamheden wordt het meeste uitgevoerd. Maar storingen verhelpen is een altijd uitdagende bezigheid. Ook reviseren van bijvoorbeeld versnellingsbakken is een leuke bezigheid. Uiteindelijk gaat het erom dat de berijder naar alle tevredenheid wordt geholpen.

Verder als hobby bespeel ik het klassieke orgel. Tijdens de zondagse Erediensten bevindt ik me regelmatig achter het orgel van de Hervormde Gemeente van Goudswaard, Link, en in de HHK gemeente  te Kralingse Veer, Link. Waarbij altijd de Psalmen bezongen worden. Het begeleiden van de gemeentezang is altijd een verheugende bezigheid. En verder, het belangrijkse van de Erediensten, de Woordverkondiging. Waarbij Christus centraal staat.